# ترتیل_سوره_به_سوره_کل_قرآن_مجید

ترتیل کل قرآن

  استاد شهریار پرهیزکار جزء پخش دانلود حجم زمان ١   18.4 MB 00:53:33 ٢   18.9 MB 00:55:16 ٣   19.7 BM 00:57:22 ۴   18.7 MB 00:54:31 ۵   18.9 MB 00:55:10 ۶   19.5 MB 00:56:53 ٧   19.8 MB 00:57:37 ٨   17.9 MB 00:52:21 ٩   20.3 MB 00:59:15 ١٠   18.9 MB 00:55:03 ١١   17 MB 00:49:41 ١٢   19.2 MB 00:56:01 ١٣   18.2 MB 00:53:02 ١۴   17.5 MB 00:51:09 ١۵   17.7 MB 00:21:39 ١۶   17.3 MB 00:50:21 ١٧   16.5 MB 00:48:02 ١٨   20 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید