ترتیل کل قرآن

  parhizgar
استاد شهریار پرهیزکار جزء پخش دانلود حجم زمان ١   18.4 MB 00:53:33 ٢   18.9 MB 00:55:16 ٣   19.7 BM 00:57:22 ۴   18.7 MB 00:54:31 ۵   18.9 MB 00:55:10 ۶   19.5 MB 00:56:53 ٧   19.8 MB 00:57:37 ٨   17.9 MB 00:52:21 ٩   20.3 MB 00:59:15 ١٠   18.9 MB 00:55:03 ١١   17 MB 00:49:41 ١٢   19.2 MB 00:56:01 ١٣   18.2 MB 00:53:02 ١۴   17.5 MB 00:51:09 ١۵   17.7 MB 00:21:39 ١۶   17.3 MB 00:50:21 ١٧   16.5 MB 00:48:02 ١٨   20 MB 00:58:14 ١٩   19.3 MB 00:56:24 ٢٠   16.2 MB 00:47:23 ٢١   18.4 MB 00:53:37 ٢٢   18.6 MB 00:54:23 ٢٣   16.5 MB 00:48:03 ٢۴   17.8 MB 00:51:50 ٢۵   18.5 MB 00:54:04 ٢۶   16.4 MB 00:47:46 ٢٧   17.4 MB 00:50:52 ٢٨   17.7 MB 00:51:31 ٢٩   19.4 MB 00:56:42 ٣٠   17.8 MB 00:52:03

منبع:سبطین

/ 0 نظر / 66 بازدید